Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tháng Tư Là Lời Nối Dối Của Em (2014): 1x8

Let It Ring

Takeshi Aiza and Emi Igawa. These two have a strong rivalry with Kousei. But what drives them to play piano?

Your Lie in April: 1×8
Your Lie in April: 1×8
Your Lie in April: 1×8
Your Lie in April: 1×8
Your Lie in April: 1×8
Your Lie in April: 1×8
Your Lie in April: 1×8
Your Lie in April: 1×8
Your Lie in April: 1×8
Your Lie in April: 1×8
Nov. 28, 2014
Được chia sẻ0